คณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนห้องพิเศษปีการศึกษา 2564