ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ COVID-19 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

1 ดูทั้งหมด