กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมพร  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.อภิสรา มุ่งมาตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.สายฝน  ผาทอง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายณัฐวุฒิ หาดทวายกาญจน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย