กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

น.ส.อภิสรา มุ่งมาตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสมพร  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.สายฝน  ผาทอง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายณัฐวุฒิ หาดทวายกาญจน์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นางสาวอรุณี คงเกษม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

 นายธนาวุฒิ วงศ์อามาตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย