กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายดาม ภูมิพันธ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายบันเจิด  คันที
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสำราญ ทองจีน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

นายยุทธนา  กันยาตี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายนฤเบศ สุภาปุ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ