กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

น.ส.วิชุดา หมื่นรักษา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.นงนุช  เพชรหึง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายเฉลิมชัย  อินธิจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภควันต์​ รูป​คม​
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย