กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

น.ส.วิชุดา หมื่นรักษา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.นงนุช  เพชรหึง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเฉลิมชัย  อินธิจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภควันต์​ รูป​คม​
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายอรุณชัย มูลเหลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย