กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ศรัญญา อาจโยธา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุรณี  ติดมา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.จุฑามาศ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.ณัฐกฤตา  สายเนตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

นางปัณณิศา ไชยลือชา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

นางวงเดือน  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.สุกัญญา ดงเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.สุจิตตรา  สนสุนัน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.ณัฐสุดา ยาวะระ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.วิชุดา  ภาวงศ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นางสาวนุจนาฎ  พลสันต์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายศุภกร  ขวัญมา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายอัครพล บุญเดช
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.กาญจน์หทัย  บับภีร์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.จิราภรณ์  สมนึก
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.ธิดารัตน์  กุลพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

54 (2)_001

นายกฤษณะ  ถาบุตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

น.ส.ศุลีพร  โสชมภู
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

น.ส.ชลิดา  เศษมี
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน