กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอัณญาพล  ไขทอง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสมภพ  มูลมี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายจรัล  รวมธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.ณัฐธิดา สุระเสนา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.ศุภลักษณ์  นิยมพงษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายจักรกฤษณ์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายวิทยา  ปึวันนา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายสุนทร  อิสาน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นางมนัสชนก  อภัยโคตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.วรรณภา  ประทุมตา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.ปิยวรรณ  รังคะราช
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายวีระยุทธ  บาลจบ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายสถาพร ศรีมันตะ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.อรอนงค์ เลิศไกร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายไพศาล แพนสมบัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

น.ส.กัญญาณัฏฐ์ บัวทะราช
ตำแหน่ง พนักงานราชการ