กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

น.ส.ทิพวัลย์  ศรีบุลม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอรทัย  ลำพุทธา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส. จิราภา  ยวนชื่น
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.ไข่มุก  มูลมี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

นายพูลศิลป์  บุญลาด
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.สุรนุช  ประชุมชน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.กาญจนา ศรีโสภา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.อุมาพร  ศรีสมชัย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.แพรวนภา  องอาจ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.สวรี ศรีโยวงค์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.มานิตา วุฒิสาร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.พิมพ์ชนก เสนานาม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.กาญจนา เนื่องราชา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.พิมพิลาลัย รักษ์โคตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.ธันย์ชนก โพธิราช
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.มาลินี สุยคำไฮ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.กรรณิกา กุณรักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.น้ำทิพย์  ละครท้าว
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายพุทธิทรง  บุญทวี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.สินจัย  มีแสง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายศุภชัย ยินไธสง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายสิทธิโชค  อุปพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธรรมรักษ์  เทศารินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายกิตติ ลุนอุบล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ