กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพริน  เสียระหัง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

น.ส.อรฤดี  จันทรัตนา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางมณีวรรณ  วิภาวิน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.มณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.กนิษฐา สุพร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายกีรติ  ไพรสณฑ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.สุปราณี  ภูมิมิตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.นภารัตน์ แสงสุข
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายบุญชู  บุตรทีจักร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายเมธี สีหาปัน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายบุรินทร์  พินอูป
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นางสาวศิริรัตน์  โยลัย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.ทัศวัณย์ กงบุราณ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายศิริพงษ์ ศรีรักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายอโนชัย  มินิล
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายศักดิ์ศรี  พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายสุขวิช  จิตรจักร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย