กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.นิรมล  เตชณัชถิรกุล
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสังคม  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางขวัญเรือน  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.สุชญา  พรใส
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.รุ่งทิพย์  สุระพร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.รัตติกาล  การุญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

น.ส.ภัทราธร  บ่อทอง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.จีรนันทร์ มังครัตน์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์บุญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นางสาวนุจรี กมลธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

น.ส.นิตยา  พิมพ์ศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ