ผู้บริหาร

นายปราโมทย์   คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรืองทรัพย์  ติดมา
รอง ผอ.ฝ่ายงบประมาณฯ

นายวิจิตร พรมกุล
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

นางจิราพร  ทัศมี
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป