กลุ่มสาระอื่น ๆ

นางสาวอรุณี คงเกษม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
ครูแนะแนว

น.ส.สินจัย  มีแสง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
ครูบรรณารักษ์

น.ส.เกศริน  ติดมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ