สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน : เทียนคู่หนังสือบนฐานดอกบัว

อักษรย่อของโรงเรียน : ศ.ว.

ปรัชญาของสถานศึกษา : โรงเรียนคือบ้าน วิชาการคือชีวิต

คติพจน์ : ปัญฺญาวธเนนเสยฺโย : ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : แต่งกายดี สุภาพอ่อนน้อม ใฝ่คุณธรรมพัฒนาตน

อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ ทักทายกัน แต่งกายดี มีคุณธรรม

ต้นไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน : ต้นประดู่

สีประจำโรงเรียน : เหลือง – น้ำเงิน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนศรีวิไลวิทยา (ศ.ว.)

เราศรีวิไลวิทยา ดีเด่นวิชาเก่งกล้ากว่าใคร
เราเรืองนามเพราะความยิ่งใหญ่ ระเบียบวินัยของเราดี

เหลืองน้ำเงินพัดพราว เทิดเกียรติของเราประกาศศักดิ์ศรี
การกีฬาศรีวิไลมีดี มิเคยรอรี เร็วรี่คว้าชัย

ใจดำรงกล้าแกร่งมั่นคงไม่ย่อท้อใคร
เรื่องการกีฬาเราเคยภูมิใจ ไม่เคยแพ้ใคร สู้ไปไม่ถอย

เราศรีวิไลวิทยาดีเด่นวิชา เก่งกล้าไม่น้อย
การเรียนดี วิริยะเลิศลอย พวกเราไม่ด้อยเทิดเกียรติสถาบัน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ใจดำรงกล้าแกร่งมั่นคงไม่ย่อท้อใคร
เรื่องการกีฬาเราเคยภูมิใจ ไม่เคยแพ้ใคร สู้ไปไม่ถอย

เราศรีวิไลวิทยาดีเด่นวิชา เก่งกล้าไม่น้อย
การเรียนดี วิริยะเลิศลอย พวกเราไม่ด้อยเทิดเกียรติสถาบัน