วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

          “ปฏิรูปการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ที่สร้างสรรค์ มีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ลดปัญหาการติด 0, ร, มส.
  3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. โรงเรียนมีโครงสร้างระบบการบริหาร พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  6. สนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชน องค์กรศาสนา ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
  2. ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
  3. จัดระบบการบริหารเน้นหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง