นักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฉีดวัคซีน covid ๒๐๑๙ เข็มที่ ๑ จำนวน ๕๕๒ คน