โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ประชุมประจำเดือนตุลาคม และชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานตกลงในการพัฒนางาน (PA)