นักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา เข้าร่วมฉีดวัคซีน Covid ๒๐๑๙ เข็มที่ ๑ จำนวน ๗๘๐ คน