นายปราโมทย์ คำเพชรดี มอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค