นายปราโมทย์ คำเพชรดี เข้าร่วมรับมอบวัสดู อุปกรณ์ สำหรับใช้ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา ๒๐๑๙