นายวิจิตร พรมกุล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ