คณะครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔