โรงเรียนศรีวิโลวิทยาเข้าร่วมการประกวด การยกระดับมาตรฐนความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโรงเรียน (S2S ESPReL)