โรงเรียนศรีวโลวิทยา ร่วมต้อนรับ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดบึงกาพ