โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี