ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูร่วมประชมเตรียมแนวทางในการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) เพื่อรับการประเมินในรูปแบบออนไลน์