ผู้บริหารโรงเรียน และหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล