ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิโลวิทยา มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรัวิโล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔