บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่ พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐