คณะครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนศรีวิไลวิทยา รับการประเมินการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2554