คณะครูบุคคลากรทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนโรงเรียน ปลอดขยะ ผ่านทางออนไลน์