เลขที่คำสั่ง ปี เรื่อง สั่ง ณ วันที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
149 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค 1/2562 2019-07-15 ครูทุกคน