โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมพร  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

chaiyong

นายไชยยง  เตียเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

penkae

นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู

apitsara

น.ส.อภิสรา มุ่งมาตร
ตำแหน่ง ครู

no-pic

นายสราวุธ  ถาวร
ตำแหน่ง ครู

no-pic

นายณัฐวุฒิ หาดทวายกาญจน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย