โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

นายสมพร  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

chaiyong

นายไชยยง  เตียเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

yaowapa

น.ส.เยาพา  ยอดทุม
ตำแหน่ง ครู

tippawan

น.ส.ทิพวัลย์  ถือศิล
ตำแหน่ง ครู

kittipong

นายกิติพงษ์  สัพโส
ตำแหน่ง ครู

no-pic

นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-pic

นายสราวุธ ถาวร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

putthisong

นายพุทธิทรง บุญทวี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

apitsara

น.ส.อภิสรา มุ่งมาตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย