โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

นายสมพร  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

chaiyong

นายไชยยง  เตียเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

tippawan

น.ส.ทิพวัลย์  ถือศิล
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

yaowapa

น.ส.เยาพา  ยอดทุม
ตำแหน่ง ครู

no-pic

นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู

no-pic

นายสราวุธ ถาวร
ตำแหน่ง ครู

putthisong

นายพุทธิทรง บุญทวี
ตำแหน่ง ครู

apitsara

น.ส.อภิสรา มุ่งมาตร
ตำแหน่ง ครู

no-pic

นายศุภชัย ยินไธสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย