โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอัณญาพล  ไขทอง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

sompop

นายสมภพ  มูลมี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

jaran

นายจรัล  รวมธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

nutthida

น.ส.ณัฐธิดา สุระเสนา
ตำแหน่ง ครู

supalak

น.ส.ศุภลักษณ์  นิยมพงษ์
ตำแหน่ง ครู

jakkrich

นายจักรกฤษณ์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง ครู

wittaya

นายวิทยา  ปึวันนา
ตำแหน่ง ครู

no-pic

นายสุนทร  อิสาน
ตำแหน่ง ครู

manuschanok

นางมนัสชนก  อภัยโคตร
ตำแหน่ง ครู

wannapa

น.ส.วรรณภา  ประทุมตา
ตำแหน่ง ครู

piyawan

น.ส.ปิยวรรณ  รังคะราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

weerayut

นายวีระยุทธ  บาลจบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

sathapon

นายสถาพร ศรีมันตะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

paisan

นายไพศาล แพนสมบัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

kanyanat

น.ส.กัญญาณัฏฐ์ บัวทะราช
ตำแหน่ง พนักงานราชการ