โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอรทัย  ลำพุทธา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

jirapa

น.ส. จิราภา  ยวนชื่น
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

kaimook

น.ส.ไข่มุก  มูลมี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

chairit

นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

surasak

นายสุรศักดิ์ พ่อโคตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

no-pic

น.ส.บุญจันทร์ ประดับศรี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

pullsil

นายพูลศิลป์  บุญลาด
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

suranuch

น.ส.สุรนุช  ประชุมชน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

yuwathida

น.ส.ยุวธิดา ทัพสุริย์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

manita

น.ส.มานิตา วุฒิสาร
ตำแหน่ง ครู

umaporn srisomchai

น.ส.อุมาพร  ศรีสมชัย
ตำแหน่ง ครู

sawaree

น.ส.สวรี ศรีโยวงค์
ตำแหน่ง ครู

no-pic

น.ส.แพรวนภา  องอาจ
ตำแหน่ง ครู

phimchanok

น.ส.พิมพ์ชนก เสนานาม
ตำแหน่ง ครู

karnjana

น.ส.กาญจนา เนื่องราชา
ตำแหน่ง ครู

phimpilalai

น.ส.พิมพิลาลัย รักษ์โคตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-pic

น.ส.ธันย์ชนก โพธิราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-pic

นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-pic

น.ส.มาลินี สุวิชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-pic

น.ส.น้ำทิพย์  ละครท้าว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-pic

น.ส.กรรณิกา กุณรักษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

kitti

นายกิตติ ลุนอุบล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ