โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสังคม  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

kwanruan

นางขวัญเรือน  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

1

นางปราณี  ดันน์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

suchaya

น.ส.สุชญา  ชนะไชย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

juthatip

น.ส.จุฑาทิพย์  หัสดร
ตำแหน่ง ครู

rungthip

น.ส.รุ่งทิพย์  สุระพร
ตำแหน่ง ครู

niramol

น.ส.นิรมล  เตชณัชถิรกุล
ตำแหน่ง ครู

rattikarn

น.ส.รัตติกาล  การุญ
ตำแหน่ง ครู

2

น.ส.จีรนันทร์ มังครัตน์
ตำแหน่ง ครู

pattaratorn

น.ส.ภัทราธร  บ่อทอง
ตำแหน่ง ครู

yupapon

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์บุญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

nittaya

น.ส.นิตยา  พิมพ์ศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ