โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.วรรวิศา  พานุรักษ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

kwanruan

นางขวัญเรือน กลมธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

sungkom

นายสังคม  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู

suchaya

น.ส.สุชญา  ชนะไชย
ตำแหน่ง ครู

juthatip

น.ส.จุฑาทิพย์  หัสดร
ตำแหน่ง ครู

rungthip

น.ส.รุ่งทิพย์  สุระพร
ตำแหน่ง ครู

niramol

น.ส.นิรมล  เตชณัชถิรกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

rattikarn

น.ส.รัตติกาล  การุญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธรณินทร์ พิชิตมาร THAI

นายธรณินทร์  พิชิตมาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

nittaya

น.ส.นิตยา  พิมพ์ศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ