โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสังคม  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

kwanruan

นางขวัญเรือน กลมธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

suchaya

น.ส.สุชญา  ชนะไชย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

juthatip

น.ส.จุฑาทิพย์  หัสดร
ตำแหน่ง ครู

rungthip

น.ส.รุ่งทิพย์  สุระพร
ตำแหน่ง ครู

niramol

น.ส.นิรมล  เตชณัชถิรกุล
ตำแหน่ง ครู

rattikarn

น.ส.รัตติกาล  การุญ
ตำแหน่ง ครู

nittaya

น.ส.นิตยา  พิมพ์ศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

no-pic

นางปราณี  ดันน์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

no-pic

น.ส.จีรนันทร์ มังครัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-pic

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์บุญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย