โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

ผู้บริหาร

นายปราโมทย์   คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรืองทรัพย์  ติดมา
รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ

นายวิจิตร พรมกุล
รักษาการรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

(ตำแหน่งว่าง)
รอง ผอ.ฝ่ายบริการ

(ตำแหน่งว่าง)
รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน