โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

ผู้บริหาร

นายปราโมทย์   คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรืองทรัพย์  ติดมา
รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ

(ตำแหน่งว่าง)
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

(ตำแหน่งว่าง)
รอง ผอ.ฝ่ายบริการ

นายนิติญวัฒน์  วรรทวี
รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน