โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค การเขียนแผนผังความคิดตามแนวคิดของโทนี่ บูซาน โดย นางปราณี ดันน์ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค การเขียนแผนผังความคิดตามแนวคิดของโทนี่ บูซาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมปีที่ 3 นางปราณี ดันน์ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
– แบบฝึกชุดที่ ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ
 PDF
– แบบฝึกชุดที่ ๒ ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค PDF